TÜRKÇE

İslami Finansal Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Organizasyonu

İNGİLİZCE

Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions

ARAPÇA

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

Tanım: Temel amacı İslami finans sektörüne ilişkin şer'i standartlar geliştirmek olan 1991 yılında kurulan Bahreyn merkezli uluslararası kuruluş. Muhasebe, denetleme, etik ve yönetim alanlarında geliştirmiş olduğu standartlar dünya genelinde önde gelen İslami finansal kuruluşlar tarafından kabul edilmiştir ve uygulanmaktadır.

Türkçe Kullanımlar

  • İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu
  • İslâmi Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Organizasyonu
  • İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Örgütü
  • İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetleme Teşkilatı
  • İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetleme Kurumu
  • Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetleme Kurumu
İngilizce Kullanımlar

  • Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
  • AAOFI
*
Örnek:

AAOIFI gibi kurumlar iş ilişkilerinin ve finansal işlemlerin içeriğinin ve mekaniğinin daha doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlayacak standartları geliştirmektedir. Bu standartlar, yapılan işlemlere açıklık getirerek karşılaştırmaya ve şeffaflığa olanak sağlamaktadır. (Kaynak: İslami Finansın Küresel Önderleri, s.162)

Example:

Bodies like AAOIFI work to develop standards that most accurately reflect the substance and mechanics of business affairs and financial transactions. Standards achieve comparability and transparency through disclosure. (Source: Global Leaders in Islamic Finance , p.164)

*
Örnek:

AAOIFI; İslami finansal kurumlar ve sektör için muhasebe, denetleme, yönetim, etik ve şer’i standartlar hazırlayan ve geliştiren bağımsız kâr amacı gütmeyen bir kurumdur. (Kaynak: İslami Finansın Küresel Önderleri, s.165)

Example:

AAOIFI is an independent not-for-profit body that develops and prepares accounting, auditing, governance, ethics, and shari’ah standards for Islamic financial institutions and the industry. (Source: Global Leaders in Islamic Finance , p.167)

*
Örnek:

Pek çok bankacı, bu âlimlerin birbirinden farklı birçok kurulda görev yaptıklarını ve aynı zamanda İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetleme Kurumu'nda (AAOIFI) görev aldıklarını ifade etmektedir. (Kaynak: İslam'da İş Ahlakı, s.154)

Example:

Many bankers have indicated that these scholars serve on many boards and, at the same time, serve on The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (Source: Business Ethics in Islam , p.109)

*
Örnek:

Diğer bir önemli fark ise GCC'de ulusal Şeriat kurullarının olmamasıydı: Körfez ülkelerinde her bir İslami finans firmasının, İslam İş Birliği Teşkilatı Fıkıh Akademisi ve İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetleme Teşkilatı (AAOIFI) için şeriat komitelerinin yanı sıra ayrı bir şeriat komitesi vardı. (Kaynak: Borcun Ötesinde, s.83)

Example:

He said that another major difference was that in the GCC there were no national shariah boards: in Gulf countries each Islamic financial firm has an individual shariah committee, alongside the shariah committees for the Organisation of Islamic Cooperation’s Fiqh Academy and the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) (Source: Beyond Debt , p.63)

*
Örnek:

İslâmi finansın hızlı yayılma beklentisinin altında yatan neden sadece İslâm topluluklarının yükselen geliri değil aynı zamanda bazı kurumların (İslâmi Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI), İslâmi muhasebe standartları kurumu, İslâmî Mali Hizmetler Kurulu (IFSB), uluslararası İslâmî finans düzenleme standartları belirleme organizasyonu) oluşturulmasıyla İslâmî finans için temel bir altyapı ortaya serilmiş olmasıdır. (Kaynak: Ekonomik Gelişim ve İslâmî Finans, s.74-75)

Example:

The reasons for expecting rapid expansion of Islamic finance lie not only in the increasing incomes of Islamic populations, but also in the fact that the basic infrastructure for Islamic finance has now been laid with the establishment of the Accounting andAuditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and the Islamic accounting standards authority, the Islamic Financial Services Board (IFSB), the international Islamic financial regulatory standard-setting organization. (Source: Economic Development and Islamic Finance , p.68)

*
Örnek:

İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Örgütü (AAOIFI), riskten korunma ile ilgili iki şer’î standart yayımlamıştır. (Kaynak: Ekonomik Analiz: İslami Bir Perspektif, s.341)

Example:

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) issued two hedging Shari’ah standards. (Source: Economic Analysis: An Islamic Perspective , p.306)

*
Örnek:

AAOIFI’nin tavsiyeleri pasiflere yönelikken IFSB’nin tavsiyelerinde aktiflere odaklanılmıştır. (Kaynak: İslam Ülkelerinde İslami Finans Stratejilerinin Geliştirilmesi, s.34)

Example:

The recommendations by AAOFI have biased towards liabilities and the IFSB has recommended focus on assets. (Source: Developing Islamic Finance Strategies In the OIC Member Countries , p.36)