TÜRKÇE

murabaha

İNGİLİZCE

murabaha

ARAPÇA

المرابحة

Tanım: Sermaye sağlayan finansal kurum kredi vermek yerine müşterinin almak istediği bir ürünü ya da varlığı üçüncü bir taraftan satın alıp maliyetin üzerine kâr ekleyerek müşteriye sattığı bir sözleşme türüdür. Ödeme gelecek bir tarihte toplu olarak ya da taksitli bir şekilde gerçekleştirilebilir ve sözleşmede belirtilir. Finans kurumu, ürünü müşteriye teslim edene kadar var olan riski üstlenir.

Türkçe Kullanımlar

 • murâbaha
 • bey'i murâbaha
 • maliyet artı kâr
 • fiyat marjlı satış
 • vadeli ödeme finansmanı
 • maliyet artı finansman
 • el-murabaha li'l-amir bi'ş-şira
 • taksitli satış
 • borç sözleşmeleri
İngilizce Kullanımlar

 • murābahah
 • murabahah
 • bay' murabahah
 • marked-up sale
 • cost-plus financing
 • mark-up
 • price markup contracts
 • bay' al- murābahah li al-āmir bi al- shirā'
 • deferred-payment financing
 • fee for commodity financing
 • installment sale
*
Örnek:

Bunlar emek-sermaye ortaklığı (mudârabe), ziraat ortaklığı (müzâraa) ve selem akdi gibi akit çeşitlerinin meşruluğunu ortaya koyar. Bazıları murabaha gibi satıcının henüz sahip olmadığı hatta bazen teslim etme imkanının bulunmadığı satım türlerinin meşruluğunu selem akdine kıyasla ortaya koymaya çalışabilir. (Kaynak: İslam İktisadının Fıkhi İlkeleri, s.63)

Example:

This explains the legality of mudaraba, muzaraa, bay salam, etc. Contracts like bay’ salam may be adduced by some to support the existing practices of mark-up or murabaha etc., in which the sale takes place without possessing the goods actually being transferred and without the seller even having the capacity to deliver the goods. (Source: The Economic Relevance of The Sharia Maxims (al Qawaid al Fiqhiyah) , p.55)

*
Örnek:

Aynı şekilde, eğer bankalar müşterilerine faizsiz finansman yolları sağlayacaklarını deklere etmişlerse bunu yapmaları gerekir ve faizli uygulamaların aynısını devam ettirip bunları “geri alma şartıyla satım” “murabaha” gibi İslamî terminolojiyle temellendirmeye çalışmamalıdırlar. (Kaynak: İslam İktisadının Fıkhi İlkeleri, s.11)

Example:

Likewise if the banks declare their policy of financing their clients on non-interest bases it would be necessary to do so and not merely continue the same practice and seeking to rationalize it in Islamic terms by changing the relevant nomenclature such as calling it “buy-back” or “mark-up”. (Source: The Economic Relevance of The Sharia Maxims (al Qawaid al Fiqhiyah) , p.10)

*
Örnek:

Borç sözleşmeleri (price markup), pazarlık edilerek anlaşma sağlanmış bir kâr marjı karşılığında bankanın bir varlık veya hizmet satın alımını finanse etmesini ihtiva etmektedir. (Kaynak: Finansın Sosyal Etkisi ve Gücü, s.91)

Example:

Price markup (debt) contracts involve a bank financing the purchase of assets or services in exchange for a negotiated profit margin. (Source: Social Impact Finance , p.68)

*
Örnek:

İslâmi bankalar, mevduat sahiplerine geri ödeme yapmak için verdikleri sözleri yerine getirememe konusunda endişe duydukları için murabahadan faydalanmayı tercih ettiler. Mudaraba uzun vadeli ve riskli bir araç olduğu için fonların vade uyumsuzluğuyla ilgili ciddi endişeler vardı. Tam aksine, Murabaha mevduat sahiplerine kolayca geri ödenebilecek sabit getiriler sunmaktaydı. (Kaynak: Ekonomik Gelişim ve İslâmî Finans, s.156)

Example:

Islamic banks preferred to utilize the murabaha primarily because they were worried about their commitments to pay back their depositors. Because mudarabah is a long-term and risky instrument, there were serious concerns about the mismatch of funds. Murabaha, by contrast, provided fixed returns that could be paid back to the depositors easily. (Source: Economic Development and Islamic Finance , p.144)

*
Örnek:

Murabaha olarak da bilinen, geleneksel finans kurumları için en dost canlısı ve basitliği nedeniyle de avukatların en çok sevdiği İslami finans aracı maliyet artı kâr, muhtemelen bugün en yaygın kullanılan İslami finans aracıdır. (Kaynak: İslami Finans ve Yeni Finansal Sistem, s.189)

Example:

Being one of the Islamic financial instruments that is friendliest to conventional financial institutions and one of the most loved by lawyers for its simplicity, cost-plus financing, known as murabaha, is probably the most widely used Islamic financial instrument today. (Source: Islamic Finance and the New Financial System , p.127)

*
Örnek:

Murabahaya vadeli ödeme finansmanı da denir ve bu, paranın zaman değeri konseptine dayanır. (Kaynak: İslami Finansta Risk Yönetimi, s.190)

Example:

Cost-plus financing is also referred to as deferred-payment financing, which goes back to the concept of the time value of money. (Source: Risk Management in Islamic Finance , p.245)

*
Örnek:

Faiz bazlı sisteme ideal bir alternatif, sahip olduğu yüksek riskler nedeniyle küresel İslami finans sektöründe hâlâ gerektiği kadar kullanılmayan kâr-zarar paylaşımıdır. Onun yerine İslami finans sektörü daha çok riskten kaçınan ve borç temelli araçları kullanmayı tercih etmiştir. Bunlar arasında murabaha (maliyet artı kâr) ve (işletme sermayesi ve kısa dönem finansman gibi likit varlıklar sağlayacak şekilde düzenlenmiş bir metot olan) teverrük sayılabilir. Her ikisi de geleneksel faiz bazlı yöntemlere benzemektedir ya da reel ekonomiyle olan bağları çok zayıftır ki bu bağ şeriat açısından önemli bir gerekliliktir. (Kaynak: İslami Finansın Küresel Önderleri, s.38)

Example:

The ideal alternative to an interest-based system is profit and loss sharing, which still remains under-used in the global Islamic finance industry today due to its higher risks. Instead, the Islamic finance industry is considered largely risk-averse and primarily uses debt-based modes such as murabaha (cost plus profit) and tawarruq (a commonly used method designed to provide liquid assets such as working capital finance and short-term financing), both of which either resemble conventional interest-based products or have very little links to the real economy, which is an important requirement of shari’ah. (Source: Global Leaders in Islamic Finance , p.16)

*
Örnek:

Konferansta birçok konu ele alındı ki bunlar arasında Dr. Sami Hamoud’in sunmuş olduğu murabaha sözleşmesi ön plana çıkan konular arasındadır. Murabaha, maliyet artı kârı içeren bir sözleşme olup bankanın önce istenen malı alıp üzerine bankanın kârını ekleyerek zamlı bir fiyatla müşteriye tekrar satması şeklinde çalışan finansal bir araçtır. (Kaynak: İslami Finansın Küresel Önderleri, s.54)

Example:

Several topics were discussed, chief of which was the murabaha contract as presented in Dr Sami Hamoud’s proposal. The murabaha is a cost-plus profit markup contract which, for the purposes of financing, involves the bank first purchasing the item desired for the customer and then reselling it to the customer at a markup representing the bank’s profit. (Source: Global Leaders in Islamic Finance , p.34)

*
Örnek:

Murâbaha genellikle bir malı maliyete ek bir kârla satmak olarak tanımlanır. (Kaynak: İslami Finansta Risk Yönetimi, s.279)

Example:

Murābahah is generally defined as selling a commodity with cost plus a margin. (Source: Risk Management in Islamic Finance , p.245)

*
Örnek:

İstanbul mahkeme sicillerinde faize sıklıkla "çuka bahası", "kürk semeni", "ona onbir hesabı", "ona onbir pul hesabı", "kazanç" (ribh), "marifet-i şeriyye", "muamele-i şeriyye", "devr-i şerî", "murabaha" gibi örtmece ibarelerle göndermede bulunulur. (Kaynak: Yollar Ayrılırken, s.191)

Example:

In the court registers of Istanbul, references to interest are made frequently through such euphemisms as "payment for cloth" (çuka bahası), "price of fur" (kürk semeni), "treating ten as eleven" (ona onbir hesabı), "eleven for ten stamp duty" (ona onbir pul hesabı), "earning" (ribh), "religious achievement" (marifet-i şeriyye), "religious procedure" (muamele-i şeriyye), "religious transfer" (devr-i şerî), and "fee for commodity financing" (murabaha). (Source: The Long Divergence , p.150)

*
Örnek:

Bu düzenleme Sami Hammud tarafından el-murabaha li'l-amir bi'ş-şira (sipariş edene belirli bir kar marjı ile satış) olarak tanımlansa da genelde murabaha şeklinde tanımlanmaktadır. (Kaynak: Adil Bir Para Sistemine Doğru, s.146)

Example:

This arrangement is called bay‘ al- murābahah li al-āmir bi al- shirā’ (sale at an agreed margin of profit to one who has ordered their purchase) by Dr. Sāmī Hamūd, but has become popularly known as murābahah. (Source: Towards A Just Monetary System , p.170)

*
Örnek:

İslami bankalar kendi işlerini iştirakler (müşareke ve mudârebe), kiralama /leasing (icâre), kira sertifikası alım/satım (icâre ve'l-iktina), maliyet artı finansman (bey'i murâbaha) ve kira paylaşımı temelinde yürütmektedir. (Kaynak: İslam İktisadına Giriş, s.88)

Example:

The Islamic banks carry their business on the basis of equity-participation (musharakah, and mudarabah), leasing (ijarah), lease-purchase (ijarah wa iqtina'), cost-plus financing, (bay' murabahah), and rent-sharing. (Source: An Introduction to Islamic Economics , p.80)

*
Örnek:

Taksitli Satış. Bu finansman türünde, banka genel olarak sermaye varlıkları olan ekipmanları satın alır ve bunları taksitli olarak faydalanıcıya satar. (Kaynak: İslam İktisadının Kısa Tarihi, s.275)

Example:

Installment Sale. In this mode of finance the Bank buys the equipment, which is mainly capital assets, and sells and delivers them to the beneficiary in installments. (Source: Islamic Economics: A Short History , p.333)

*
Örnek:

Murabaha, kâr marjıyla yapılan bir satış sözleşmesidir. (Kaynak: Ulusal ve Küresel İslami Finans Mimarisi: İslam Ülkeleri için Sorunlar ve Muhtemel Çözümler, s.25)

Example:

Murabahah is a sale contract at a mark-up. (Source: National and Global Islamic Financial Architecture: Problems and Global Solutions for the OIC Member Countries , p.25)